Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

The Seven Senses -Organic Wellness centre

CALL NOW 0877 542 998

Detox therapies

Manual Lymph Drainage

Manual lymph drainage massage is a form of very light massage that encourages lymph flow in the body. It is particularly good for detoxification, edema, pre and post surgery and post liposuction. By using Organic oil to assists Natural removing of toxins from the body cleaning system, helps to prevent fluid retention and menstrual problems as well as cellulite treatments, acne. The lymph system both delivers nutrients to the cells and carries away excess water, cellular waste, bacteria, viruses and toxins. A therapist stimulates the lymph system with extremely light, circular pumping movements. By stimulating the lymphatic system, the therapist helps drain puffy, swollen tissues, supports the body's immune system, and helps the body heal from aids in the body's natural waste removal or detoxification. 55 minutes 70lv

Мануален лимфен дренаж е форма на много лек масаж, който насърчава лимфния поток в организма. Това е особено полезно за детоксикация, при оток, преди или след пластична хирургия и след липосукция. Чрез използването на натурално олио се премахват токсините от системите на организма, помага за предотвратяване на задържане на течности и менструални проблеми, както и при антицелулитни процедури, акне. Терапевта стимулира лимфната система с изключително леки, изпомпващи движения, за да стимулира лимфната система и кръвообращението. Премахва на подпухналостта, подутите тъкани, подобрява имунната система на организма и помага на тялото само да се излекува, чрез естественото отстраняване на токсините в организма. 55 минути 70лв.      

Infrared EMS Anti-Cellulite Ultrasound Cavitation Therapy

Ultrasonic device vibrate at the speed of 1,000,000 times/s can bring changes of volume and movement to each cell,which can benefit absorption of nutrition and terapeutic gel, accelerate metabolism and enhance the regeneration of fat and evacuation of tissue waste, repair lymph and capillary vessels, thus promoting body slimming. 30min 50lv/ 55min 70lv

Инфрачервена EMS антицелулитна ултразвукова кавитационна терапия

Ултразвуковото устройство вибрира със скорост от 1 000 000 пъти може да доведе до промени в обема и движението на всяка клетка, което може да се възползва от усвояването на храната и терапивтичният гел, за да ускори метаболизма и да подобри регенерацията на мазнините и изхвърлянето на тъканните отпадъци, да поправи лимфните и капилярните съдове, като по този начин насърчава отслабването на тялото. 30мин 50 лв. / 55 мин. 70лв 

Anti Cellulite Vibration Therapy

Effective therapeutic massage is especially suitable for those suffering from cellulite, fluid retention and flaccidity. Powerful motor produces simultaneous rotating and vibrating movements which offers a subcutaneous massage to increase blood flow, encouraging lymphatic drainage and blood circulation, improving skin elasticity. Vibrating heads therapy, not only can accelerate blood circulation, but also can heat and drain fat by its fast movement, as well as smooth bumpy"orange peel skin". 30 minutes 50lv

Антицелулитна вибрационна терапия

Ефективният терапевтичен масаж е особено подходящ за страдащите от целулит, задържане на течности и отпуснатост. Мощният двигател произвежда едновременно въртящи се и вибриращи движения, което предлага подкожен масаж за увеличаване на притока на кръв, насърчаване на лимфния дренаж и кръвообращението, подобряване на еластичността на кожата. Терапията с вибриращи глави не само може да ускори кръвообращението, но също така може да загрее и източи мазнините чрез бързото си движение, както и да изглади неравна "портокалова кожа". 30 минути 50лв

Vacuum Lymphatic Drainage

Special machine utilizes Vacuum via the suction probe to pull up the tissue while the suction probe is moving along over the skin. With the effects of this action, the lymph fluid, containing toxin, harmful materials, waste products etc., is forced to move along the lymph vessels toward where accumulates lymph nodes. After that, the lymph fluid will be taken to blood circulation very soon so that it can be processed by the relative organs.

55 minutes 70lv

What are the benefits of the vacuum lymphatic drainage treatment?

-Promote area blood circulation

-Reduce cellulite problem

-Promote lymphatic circulation

-Help to drain waste products and toxin from tissues

-Reduce water retention

-Help to reduce fatty deposits

-Promote skin condition

Вакуумен Лимфен Дренаж

Специалната машина използва вакум с всмукателна сонда, за да издърпа тъканта, докато смукателната сонда се движи по кожата за да премахване от лимфната течност, токсини, вредни вещества, отпадъчни продукти и т. н.,които да се движат по лимфните съдове към мястото, където се натрупват лимфните възли. Чрез тази стимулация, лимфната течност се отвежда в кръвообращението, за да може да се обработва от съответните органи. 55 минути 70лв.

Какви са ползите от вакуумният лимфен дренаж?

- Подобрява кръвообращението на зоната

- Намалява проблема с целулита

- Подпомага на лимфната циркулация

- Подпомага за дрениране на отпадъчни продукти и токсини от тъканите

- Намалява задържането на вода

- Подпомага да намалите мастните депа

- Подобрява на състоянието на кожата

Anti -cellulite Massage with Honey

Honey massage is one of the best and most effective remedies for cellulite,

an amazing rejuvenating treatment that also helps to cleanse your body from the toxic cellular waste products and lose inches around your thighs, bottom and waist. 30minutes 50lv

Анти- целулитен масаж с Мед

Меденият масаж е един от най- ефективните лекове за целулит, невероятна възстановяваща терапия която спомага за изчистване на тялото от задържаните токсини около бедрата, дупето и талията. 30 минути 50лв.

Anti-Cellulite Aroma Massage

Helps to break down fat deposit and promote the drainage of locked in water and toxins.Anti -cellulite body shaping massage has an emphasized cosmetic effect and involves the use of special massage techniques and detox oil. For best results combine with weight loss diet and fitness program. 30minutes 50lv

Анти- целулитен Арома масаж

Масаж който, помага за разбиването на мастните депа и спомага за изхвърлянето на задържаните вода и токсини. Анти - целулитният оформящ тялото масаж има подчертан козметичен ефект и включва специални масажни техники и детокс олио. За по-добри резултати комбинирайте с диета и фитнес програма. 30 минути 50лв.

Warm Honey Back Massage

Warm honey massage is a fantastic detox treatment. Honey is full of vitamins and minerals and is especially good for the skin. It is also a good natural alternative for healing cuts, scratches and scrapes on the skin. While good at healing damaged skin, honey also has benefits when used as an alternative to oil in a massage setting. 30minutes 50lv

Notice: Do not try honey massage, if you have varicose veins on the cellulite spot, you are pregnant or you are allergic to honey or Diabetic.

Меден Масаж на гръб

След нанасянето на меда върху гърба масажиста извършва специални отлепващи техники. По време на масажа благодарение на уникалният състав на меда, който се абсорбира директно от кожата се премахват натрупаните токсини от тялото. 30 минути 50лв.

0