Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

The Seven Senses -Organic Wellness centre

CALL NOW 0877 542 998

Healing therapies

Запиши Час / Request Appointment

Reiki

Reiki is form of therapeutic treatment. Whether we believe it or not, energy is there. Reiki is Universal Energy Healing which is very relaxing yet powerful. The intent of Reiki is to raise the amount of positive energy flow in the body by releasing blocks that can create illness on all levels. Reiki promotes a deep sense of relaxation where enhanced healing can take place. Through the laying on of hands, the Reiki practitioner uses the meridians or chakras of the body channels energy to the client, activating the body's innate healing ability. Sessions are done fully clothed on a table and can be done with light touch or no touch at all. It helps to harmonize body, mind and spirit and is excellent for stress reduction and relaxation. The more you are open, the more you receive. This therapy will leave you with feelings of profound peace and well-being. 55 minutes 65lv

Рейки

Рейки е форма на алтернативна терапия. Целта на Рейки е да се повиши количеството на положителен енергиен поток в тялото чрез освобождаване на блокажи, които могат да предизвикат заболяване на различни нива. Рейки насърчава дълбоко чувство на релаксация, за да може да се осъществи изцеление. Чрез полагането на ръце, практикуващият Рейки използва на енергията чи или ки за да активира естествената вродената способност на самолечение на организма. Сесиите се провеждат с дрехи на масажно легло, където е възможно да се направи с леко докосване или да не се докосва изобщо. Рейки помага да се хармонизира тялото, ума, духа и намалява стреса. Колкото повече сте отворени да приемете енергията, толкова повече ще я получавате. 55 минути 65 лв.

Reflexology

Natural therapy of applying pressure to reflex areas on the feet to bring a state of deep relaxation and to stimulate the body’s own healing processes. Helps to boost the immune system, and vital energy of the organs, nerves, glands and other parts of the body that are linked to reflexes. Reflexology is safe helps to give your body what it needs that might be water retention, assistance in specific conditions or in felling healthier and relaxed. This holistic approach to health can help you achieve and fulfill both emotional and physical goals 55 minutes 65lv

Рефлексотерапия

Алтернативна терапия чрез прилагане на натиск върху рефлескните зони по ходилата допринася за чувство на дълбока релаксация, която стимулира тялото да се само излекува. Подобрява имунната система, ревитализира органите, нервите, жлезите и други части на тялото които са отразени на рефлексните зони на стъпалата. Рефлексотерапия е безопасна терапия помагаща на нуждите на вашето тяло да справи с задържането на течности или да подпомгне лечението на някакво хронично заболяване.

60 минути 65 лв.

Intuitive Chakra Massage

This treatment begins with balance chakras and Healing sound technique, followed by 60 minutes intuitive massage then we apply Reiki to the seven main energy centers along the spine which absorb and emit life force ending with a final chakra balancing by application of positive charged chakra stones and clearing the aura. This powerful healing treatment deals with all the internal organs on a physical and emotional level. Energy healing works with the patient to help restore balance and promote overall well-being of the body and soul. 90 minutes 95lv

Интуитивен Чакра Масаж

Тази процедура започва с баланс на чакрите и лекувита звукова техника, последвана от 60 минутен интуитивен масаж, следван от Рейки на основните седем енергийни центрове (чакри), които абсорбират и излъчват жизнена енергия, завършва с окончателното балансиране чакрите, чрез полагане на положително заредени полускъпоценни чакра камъни и изчистване на аурата. Този добър лечебен метод се свързва както с всички вътрешни и външни органи на физическото така и емоционално ниво. Лечебната енергия работи с клиента, за да подпомогне възстановяването, баланса и насърчаването на цялостното благосъстояние на тялото и душата. 90 минути 95лв.

Chakra Balancing Treatment

Chakra Balancing or Harmonic Healing Chime will help to balance your energy centers or chakras of your body. This gentle form of alternative healing works to harmonize the energy of your mind, body and emotions. This aids general well -being and neutralizes negativity.

The perfect complement to any massage treatment. 20 minutes 20lv (when booked with any other treatment) 

SCENAR Therapy

The aim of SCENAR therapy is to induce the release of enough neuropeptides to relieve pain and initiate a healing sequence through the body’s own active feedback mechanisms. Like other bio-electrical devices, SCENAR transmits electrical impulses, from an electrode in its hand-held unit, through the skin to the nervous system.

The difference lies in the ability of SCENAR to react to changes in the body’s response to those impulses. The device monitors changes in the electrical impedance of the skin (a measure of its resistance to electrical current flowing through it), detecting any impedance changes as the body reacts to its impulses. It then responds in kind, adjusting strength, frequency and timing for the optimal response. 30 minutes 55lv

СКЕНАР терапия

Целта на терапията СКЕНАР е да индуцира освобождаването на достатъчно невропептиди за облекчаване на болката и иницииране на лечебна последователност чрез собствените механизми за активна обратна връзка на тялото. Подобно на други биоелектрически устройства, SCENAR предава електрически импулси от електрод в ръчния си модул през кожата до нервната система. Разликата се крие в способността на СКЕНАРА да реагира на промени в реакцията на тялото на тези импулси. Устройството следи промените в електрическия импеданс на кожата (мярка за неговото съпротивление на протичащия през него електрически ток), като открива всякакви промени на импеданса, когато тялото реагира на неговите импулси. След това реагира в натура, като регулира силата, честотата и времето за оптимален отговор. 30 минути 55лв

Reiki Attunement Courses Level I, II and Master

Only Private courses available suit with your time table.

Book in advance is essential.

If you don' have any experience with Reiki Healing it is recommended to have done at least three sessions before the attunement.

Level I and II 200lv

Master Level 500lv

Рейки Курсове

Индивидуално обучение спрямо вашето свободно време.

С предварително записване.

Необходими са три подготвителни сеанса за хората без опит.

Ниво I и II 200лв.

Ниво Рейки Мастер 500лв.

0