Reiki / Рейки

Reiki Heailing

Reiki is form of therapeutic treatment. Whether we believe it or not, energy is there. Reiki is Universal Energy Healing which is very relaxing yet powerful. The intent of Reiki is to raise the amount of positive energy flow in the body by releasing blocks that can create illness on all levels. Reiki promotes a deep sense of relaxation where enhanced healing can take place. Through the laying on of hands, the Reiki practitioner uses the meridians or chakras of the body channels energy to the client, activating the body's innate healing ability. Sessions are done fully clothed on a table and can be done with light touch or no touch at all. It helps to harmonize body, mind and spirit and is excellent for stress reduction and relaxation. The more you are open, the more you receive. This therapy will leave you with feelings of profound peace and well-being.   55 minutes 65lv


Рейки

Рейки е форма на терапевтично лечение. Независимо дали ни вярвате или не, енергия е там. Рейки е универсална енергия Изцеление което е много отпускащо, но и въздействащо. Целта на Рейки е да се повиши количеството на положителен енергиен поток в тялото чрез освобождаване на блокове, които могат да създават заболяване на всички нива. Рейки насърчава дълбоко чувство на релаксация, където засилено изцеление може да се осъществи. Чрез полагането на ръце, практикуващият Рейки използва меридианите или чакрите на енергията на тялото канали към клиента, активиране на вродената способност за самолечение на организма. Сесиите се провеждат напълно облечен на масажно легло може да се направи с леко докосване или да не се докосва изобщо. Рейки помага да се хармонизира тялото, ума и духа и е отлична за намаляване на стреса. Колкото повече сте отворени да получите, толкова повече ще получите. Тази терапия ще ви остави с чувство на дълбок мир и благосъстояние. 55 минути 65лв

Intuitive Chakra Massage

This treatment begins with balance chakras and Healing sound technique, followed by 60 minutes intuitive massage then we apply Reiki to the seven main energy centres along the spine which absorb and emit life force ending with a final chakra balancing by application of positive charged chakra stones and clearing the aura. This powerful healing treatment deals with all the internal organs on a physical and emotional level. Energy healing works with the patient to help restore balance and promote overall well-being of the body and soul. 90 minutes 95lv


Интуитивен Чакра Масаж

Тази процедура започва с  баланс на чакрите и изцеляваща звукова техника, последвана от 60 минутен интуитивен масаж, следван от Рейки на основните седем енергийни центрове (чакри )по протежение на гръбначния стълб, които абсорбират и излъчват жизнена сила, завършва с окончателното балансиране чакрите, чрез полагане на положително заредени полу скъпоценни чакра камъни и изчистване на аурата. Този добър лечебен метод се занимава с всички вътрешни органи, с физическото и емоционалното ниво. Лечебната енергия работи с клиента, за да помогне възстановяването на баланса и насърчаването на общото благосъстояние на тялото и душата.  90минути 95лв


Балансираща Чакрите терапия

Чакра балансирането ще помогне за балансиране на вашите енергийни центрове или чакри на тялото си. Тази нежна форма на алтернативна лечебна работи за хармонизиране на енергията на ума, тялото и емоциите. Това подпомага общото благосъстояние и неутрализира негативизма. Перфектното допълнение към всякакви масажни процедури. 

(при резервация с всяка друга тeрапия) 20минути 20 лв


Chakra Balancing Treatment 
Chakra Balancing or Harmonic Healing Chime will help to balance your energy centres or chakras of your body. This gentle form of alternative healing works to harmonize the energy of your mind, body and emotions. This aids general well -being and neutralizes negativity. 
The perfect complement to any massage treatments.                  20 minutes 20lv  (when booked with any other treatment)

The Seven Senses Healing Sounds

Всичко около нас има някаква форма на енергия, включително и нашите тела, всeки от нас има области в тялото си които съхраняват енергия и енергийни модели. Тази енергия се съхранява в центрове на тялото и се наричат ​​чакри. Енергийните модели са резултат от всяко събитие, което е настъпило през целия живот на човека. Някои от тях ще бъдат добри модели, а някои от тях ще бъде в резултат на нещастни или болезнени преживявания. Тези болезнени спомени, може понякога да се съхраняват далеч дълбоко в чакрите. Въпреки, че те се още там, ние може да сме забравили за тях. Затова балансирането на чакрите е много важно. Тези модели с лоша енергия може да предизвикат дисбаланс в цялото енергийно поле на индивида (известено още като аура). През целия си живот, ние също поглъщаме редица негативни форми на енергия, като гняв, страх, съмнение и осъждане.


Елате и се насладете в интимна атмосфера на лечебните техники, които освобождават лошата енергия от тялото ви, придвижвайки ви към щастие и постигане вътрешен мир. Енергийната работа с клиента помога за възстановяването на баланса и насърчаването на общото благосъстояние на тялото и душата. Способността на пациента да реагира и капацитета му за самолечение, ще се отрази на резултатите от терапията. Клиентът трябва да има добро намерение и мотивация, да навлиза в енергийният лечителски процес на оздравяване, за да се постигне благосъстояние.


Everything around us has some form of Energy, including our bodies each person has areas in their body that store energy and certain energy patterns. These energy storing centers of the body are called chakras. Energy patterns are the result of each event that has occurred across a person's lifetime. Some of these will be good patterns while some will be the result of unhappy or painful experiences. These painful memories may sometimes get stored away deep in the chakras. However, they don't go away, but are instead forgotten.That is way the balancing of the chakras is very important. These bad energy patterns can cause an imbalance in the whole energy field of the individual (also known as the aura). Over our lifetime, we also absorb a number of negative energy forms, such as anger, fear, doubt, and judgment.

Come and enjoy in private atmosphere of the healing techniques that release the bad energy in our body help us to move toward happiness and achieve peace within ourselves. The Energy healer works with the patient to help restore balance and promote overall well-being of the body and soul. The patient's ability to respond, and their capacity for healing, will affect the results of the therapy. The patient must have good intention and motivation going into the energy healing process in order to achieve a healed state of being.