Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

The Seven Senses -Organic Wellness centre

CALL NOW 0877 542 998

Wellness Etiquette

The goers visiting the wellness center for the first time often need to know what is expected of them as they prepare for the experience. To make the experience as relaxing and enjoyable as possible here are a few simple guidelines to remember:

 • Book well in advance to avoid disappointment. Always call 12hours in advance should you need to cancel or reschedule. Failure to do so will result in a cancellation fee charged.
 • Do not be shy to request as much information as possible on the type of treatment or service that you have booked. We are here to make your experience pleasurable.
 • Be prepared to undress according to the type of treatment. Big towels, slippers and disposable underwear are provided for your comfort and personnel are trained in proper draping techniques for your complete comfort. Arrive 5 – 10 minutes prior to your scheduled appointment to ensure you are calm and relaxed before the treatment.

 • Always alert the therapist to any current or chronic health condition you have.
 • In consideration for the other clientele, cell phones are not a good idea in the relax zone – remember you're there to get away from the stress! Allow the therapist to advise and prepare you for the service as reserved. As you relax and benefit from the treatment you will be sure to feel the stress melt away.
 • After treatments, allow at least half an hour relaxation for your body to return to balance.

 • Give as much information or feedback to the therapist as to your comfort level. Every person relaxes differently – so feel free to speak or not during your treatment.

 • Take your time preparing to leave the treatment room, however, remember there may be another client waiting to use the space.
 • Determine the tipping policy at reception, if unsure, and be prepared accordingly.
 • Let the personnel know if your experience at the relax zone was as expected. Your feedback is always appreciated.

 • After treatment feel free to ask about new and innovative products to use at home until the next spa visit. A bath soak or an essential oil will help to take the wellness experience home.
 • The right way to wellness is your way; always have good communication with the personnel and make the experience a relaxing and memorable one.

Посетителите на уелнес центъра за първи път често трябва да знаят какво се очаква от тях, за да се подготвят и направят преживяването възможно най-релаксиращо и приятно, ето няколко прости насоки, които е добре да знаете:

 • Резервирайте предварително, за да избегнете разочарование. Винаги се обаждайте 12 часа предварително, ако трябва да отмените или пренасрочите посещението си. Ако не го направите, ще се начисли такса за анулиране.

 • Не се притеснявайте да поискате възможно най-много информация за вида процедура или услуга, които сте резервирали. Ние сме тук, за да направим Вашето преживяване приятно.

 • Бъдете готови да се съблечете според вида на терапията. За вашия комфорт са осигурени големи кърпи, чехли и бельо за еднократна употреба, а персоналът е обучен в правилни техники за усигуряване на Вашия пълен комфорт. Пристигнете 5 - 10 минути преди планираната процедура, за да сте сигурни, че сте спокойни преди терапията.

 • Винаги предупреждавайте терапевта за всяко текущо или хронично здравословно състояние, което имате.

 • Като се има предвид другата клиентела, мобилните телефони не са добра идея в зоната за релакс - не забравяйте, че сте там, за да се измъкнете от стреса! Позволете на терапевта да Ви посъветва и подготви за услугата, както е запазено. Докато се отпускате и се възползвате от терапията, със сигурност ще усетите как стресът се стопява.

 • След процедури, оставете поне половин час релаксация, за да може тялото Ви да се върне в равновесие.
 • Дайте толкова информация или обратна връзка на терапевта, колкото и нивото на комфорт. Всеки човек се отпуска по различен начин - така че не се колебайте да говорите или не по време на терапията си.
 • Не бързайте с подготовката да напуснете терапевтичната стая, но не забравяйте, че може да има друг клиент, който чака да използва пространството.
 • Уведомете персонала дали вашият опит в зоната за релакс е задоволил очакванията Ви. Вашата обратна връзка винаги се оценява.
 • След процедурата не се колебайте да попитате за нови и иновативни продукти, които да използвате у дома до следващото посещение на спа центъра. Накисването с вана или етерично масло ще ви помогнат да пренесете уелнес преживяването у дома.
 • Правилният път към уелнес е вашият път; винаги поддържайте добра комуникация с персонала и направете преживяването релаксиращо и запомнящо се.

 • Useful tips you need to know about the sauna:

*Before the first time in the sauna, take a warm shower. Dry your body well, otherwise you will have difficulty with sweating.

*For the beginning, sit on the high bench, making sure the feet are at the same height with the pelvis.

*After thorough sweating you should cool the body well. Make a contrasting shower, starting from the legs, then the arms and up the body, do not shower the heart area.

*After each exit, drink fluids (water, natural juices, etc.). Under no circumstances drink alcohol beverages. They may have a dangerous expansion effect on the blood vessels.

*The optimal temperature is between 70 and 90 ° C. Above these indicators it is harmful to hair and skin.

Полезни съвети, които трябва да знаете за сауната:

* Преди първия път в сауната вземете топъл душ. Подсушете добре тялото си, в противен случай ще имате затруднения с изпотяването.

* За начало седнете на високата пейка, като се уверите, че стъпалата са на една и съща височина с таза.

* След пълно изпотяване трябва добре да охладите тялото. Направете контрастен душ, като започнете от краката, след това ръцете и нагоре по тялото, но не и в областта на сърцето.

* След всеки изход пийте течности (вода, натурални сокове и др.). В никакъв случай не пийте алкохолни напитки. Те могат да имат опасен ефект на разширяване на кръвоносните съдове.

* Оптималната температура е между 70 и 90 ° C. Над тези показатели е вредно за косата и кожата.

За повече информация относно Wellness пакети и промоции или ако искате да закупите Подаръчен ваучер, моля свържете се с нас на [email protected] или ни следвайте във Facebook / Twitter / Instagram

For more information on Wellness Packages and Specials or if want to buy a Gift Certificate please contact us at [email protected] or follow us on Facebook/Twitter/Instagram

Gift Certificate
€0.00
0